top of page

Algemene voorwaarden

202011_camera_vrijstaand_excl.wit.png

Algemene Voorwaarden LUSIA GÜNTHER Fotografie | Zwangerschapsshoots | Geboortereportages | Kraamreportages | Newborn | Familieportretten

| A Day in The Life reportages |(Versie februari 2020)


Ik stel mijn bedrijf graag aan je voor!

LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE is een eenmanszaak gedreven door mijzelf, Lusia Günther, en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76236811.

LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE werkt met algemene voorwaarden die je terugvindt op de website www.lusiaguenther.com   
Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op consumenten als bedrijven. Waar specifieke afspraken gelden voor één van beide opdrachtgevers, wordt dit aangegeven.

Een exemplaar van de algemene voorwaarden kunnen jou op verzoek ook kosteloos worden toegezonden.

LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE
Kamille-erf 2
2643 HZ Pijnacker

www.lusiaguenther.com     
E. | fotografie@lusiaguenther.com    
M. | 06 – 54 29 5494  

 

1. Definities

 1. Aanbieding: met een moeilijk woord de rechtshandeling, oftewel het aanbod, (al dan niet mondeling), die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).

 2. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.

 3. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet).

 4. Aw: Auteurswet 1912.

 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kan maken van het herroepingsrecht.

 6. BW: Burgerlijk Wetboek.

 7. Diensten: alle diensten die LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE voor jou uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van fotoreportages, het uitvoeren van fotosessies, fotobewerking.

 8. Fotograaf: de gebruiker (in de zin van art. 6:231 BW). 

 9. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking (in de zin van artikel 1, 12 en 13 Aw).

 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 11. Koop op afstand: een consumentenkoop via telefoon of internet.

 12. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die ter beschikking stelt die je kunt invullen wanneer je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht.

 13. Offerte: Elke aanbieding /aanbod van LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE aan jou, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.

 14. Opdracht: De dienstverlening of het product dat door LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE geleverd wordt.

 15. Opdrachtgever: jij bent onze opdrachtgever - de (rechts)persoon - met wie LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE de overeenkomst sluit.

 16. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.

 17. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE geen invloed kan uitoefenen en waardoor LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.

 18. Partijen: jij en LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE samen.

 19. Schriftelijk: Alle communicatie tussen jou en LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.

 20. Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, consultancy-fee, een licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

 21. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. 

 22. Werk: fotografische werken (zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw), welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. 

2. Algemeen

 1. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE is fotograaf. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE is gespecialiseerd in familie-, zwangerschaps- en geboortefotografie en daarnaast tandheelkundige fotografie, alles in de meest ruime zin van het woord.

 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE, waarop LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.

 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.

 4. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE, verklaar jij dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.

 5. Jouw eventuele (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus op voorhand niet van toepassing.

 6. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

 7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden, - zoals dat zo mooi heet - ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

 8. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 9. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gevolgd.

3. Hoe een overeenkomst (oftewel opdracht) tot stand komt

 1. De overeenkomst komt tot stand na jouw (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van het aanbod van LUSIA GÜNTHER, inclusief deze algemene voorwaarden.

 2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan door LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.  

 3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is, het gebruiksrecht en wat de gevraagde vergoeding is.

 4. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 5. Alle aanbiedingen en prijsopgaven door LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.

 6. Eveneens heeft LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.

 7. De in het aanbod vermelde prijzen zijn uitgesplitst is naar inclusief en exclusief Btw, tenzij anders aangegeven.

 8. Als ik jou een aanbod heb gedaan en jouw aanvaarding wijkt hiervan op onderdelen af, dan is LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE aangeeft dat dit wel het geval is.

 9. Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 10. Aanbiedingen worden gebaseerd op de door jouw verstrekte informatie. Je bent dan ook verplicht alle relevante informatie te geven die van belang is voor het aanbod. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd, want als wij niet alle juiste informatie hebben dan heeft LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE het recht om het aanbod te herroepen.

4. De uitvoering van de overeenkomst, derden en meerwerk

 1. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).

 2. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

 3. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden en kan gebruik maken van back-up fotografen indien zij zelf onverhoopt niet beschikbaar blijkt voor de opdracht.

 4. Wijzigingen in de opdracht of meerwerk door jou - om welke reden dan ook - komen voor jouw rekening.

 5. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 6. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht.

5.  Informatieverstrekking door jou

Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE.

 1. Rechten van intellectueel eigendom en eigendom foto’s

 1. Alle mogelijk uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en natuurlijk het auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE.
  Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE daartoe bevoegd.

 2. De in het kader van de opdracht door LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE, ongeacht of deze aan jou of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

 3. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.

 4. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel jij als LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 5. De foto’s dan wel auteursrechten blijven te allen tijde eigendom van LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE. Het is daarom niet toegestaan de fotobestanden aan derden te verstrekken/verkopen zonder schriftelijke toestemming van LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE.

 6. Voor zover jij een opdracht hebt gegeven aan LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE voor het maken van foto’s waar portretrecht op rust, zal LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE een belangenafweging maken voor bijvoorbeeld het publiceren of gebruiken van deze foto’s en zal zo nodig toestemming van je vragen.

6. Inbreuk op auteursrecht

 1. Elk gebruik door jou van een werk dat niet is overeengekomen,

wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE. 

 1. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, aan derden van het bedoelde onder dit artikel is jou in el geval verboden.

 2. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij jou in rekening te brengen. Deze vergoeding is tenminste driemaal met een minimum van

€ 250,- de door LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. Dit laat het eisen van een schadevergoeding waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten onverlet.

7. Licentie (gebruiksrecht)

 1. Er geldt voor consumenten een beperkt publicatierecht (gebruik in de privésfeer), tenzij anders overeengekomen.

 2. Toestemming voor gebruik van het werk door jou wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie.

 3. De licentie is naar aard en omvang door LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE omschreven in een licentieovereenkomst en/of in de offerte en/of in de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 

 4. Als (onverhoopt) over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nooit meer omvat dan:

 • het recht tot éénmalig gebruik, en

 • in ongewijzigde vorm, en

 • ten behoeve van een doel, oplage en wijze, zoals partijen dit bij het aangaan van de overeenkomst hebben bedoeld. 

 1. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht. 

 2. Je mag het in dit artikel omschreven exploitatierecht niet overdragen aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE. 

 3. Tenzij anders overeengekomen, ben je ook niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. 

8. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

 1. De naam (fotocredits) van LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE dien je duidelijk bij een gebruikt werk te vermelden, of met een verwijzing naar het werk in de publicatie, (social) media of waar dan ook te worden opgenomen. 

 2. Jij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf in acht (conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw). 

 9. Bijzondere bepalingen fotoreportages en de levering

 1. Uiteraard denkt LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE met je mee, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot.

 2. Bij een geboortereportage geldt er een zogenaamde stand-by periode van twee weken. Normaliter gaat deze in op week 38. Jij geeft zelf aan welke twee weken dit zijn en vanaf wanneer deze periode ingaat.

 3. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE maakt voor de eerste levering een selectie van de foto’s, waarbij het bij de opdracht afgesproken aantal foto’s worden geleverd in een gallery-bestand (met signatuur). Als er meer kwalitatief goede foto’s zijn, dan stuurt LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE deze mee en krijg jij de optie deze eveneens af te nemen. Hiervoor zal een separate factuur worden verstuurd.

 4. De definitieve foto’s worden geleverd volgens afspraak in hoge en/of lage resolutie.

 5. De definitieve foto’s worden binnen 20 werkdagen na shootdatum geleverd via Pic-Time, tenzij anders overeengekomen en mits de gehele betaling is voldaan. Dit is enkel een indicatieve termijn, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Natuurlijk doet LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE er alles aan om je zo snel mogelijk de foto’s te kunnen sturen.

 6. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE behoudt zich het recht voor om niet-geselecteerde, RAW, onscherpe, mislukte en/of onbewerkte foto’s niet aan jou te verstrekken.

 7. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden.

 8. Het is mogelijk om een fotoalbum bij de fotoreportage bij te bestellen, wat belastingtechnisch voordeliger voor jou is.

 9. Je hebt niet het recht aangeleverd beeldmateriaal te bewerken, dit in de meest brede zin van het woord.

 10. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE worden geleverd.

 11. Als er door jouw toedoen schade wordt aangebracht aan apparatuur van LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE, ben je gehouden de dagwaarde te vergoeden.

 12. Bij een opdracht tot geboortefotografie neem je telefonisch of via WhatsApp contact op (telefoonnummer 06-54295494) zodra de geboorte zich aandient, zodat LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE zich kan voorbereiden en/of zich naar de plaats van de geboorte kan begeven.

 13. Je houdt LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE zoveel als nodig op de hoogte van de ontwikkelingen die zich voordoen.

 14. Je bent erop bedacht dat niet ieder ziekenhuis een fotograaf toelaat in de operatiekamer, bijvoorbeeld bij een geplande of spoedkeizersnede. De fotograaf zal in dit geval zoveel mogelijk momenten als mogelijk vastleggen buiten de operatiekamer. Het is dan niet mogelijk om korting te bedingen.

 15. Je stemt ermee in dat LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE in contact komt met de verloskundige of doula.

 16. In het geval je gebruik wenst te maken van foto’s voor een geboortekaartje, zal LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE binnen 24 uur na de geboorte drie foto’s aanleveren via Pic-Time.

 17. In het geval van slecht weer bij een buitenshoot, wordt uiteraard in goed overleg gezocht naar een op dat moment passend alternatieve locatie. Als er geen passende locatie of alternatief voorhanden is kun je eenmalig kosteloos de shoot verplaatsen.

 18. Partijen zijn beiden verplicht elkaar om toestemming te vragen voor het gebruik van de foto’s voor publicaties op (social) media, tijdschriften, kranten of televisie.

 19. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE mag foto’s gebruiken voor haar portfolio of ter promotie van haar eigen website of social media.

10.  Betaling(svoorwaarden)

 1. De betalingsverplichting ontstaat op de dag dat partijen een overeenkomst hebben gesloten.

 2. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE houdt een betaaltermijn aan van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.

 3. Facturatie gebeurt bij bedrijven altijd voorafgaand aan de levering, tenzij partijen hier bij het aangaan van de overeenkomst andere afspraken over hebben gemaakt. Meerwerk wordt altijd achteraf in rekening gebracht.

 4. Bij consumenten wordt er altijd een aanbetaling vooraf overeengekomen. Het restant van de opdracht wordt in rekening gebracht na uitvoering van de opdracht vermeerderd met eventueel meerwerk. Voordat de levering van de opdracht plaatsvindt, dient het gehele factuurbedrag te zijn voldaan. Indien LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE verwijtbaar te laat komt bij een geboorteshoot, dan ben je uiteindelijk enkel de aanbetaling verschuldigd.

 5. De eventuele kosten die LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., zijn niet onderdeel van het totale aanbod en worden aan jou doorberekend als dit van te voren is gecommuniceerd.

 6. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE een aanmaning tot betaling worden verstuurd (ingebrekestelling). Wanneer je binnen 14 dagen nog niet aan je verplichtingen hebt voldaan, ben je vanaf dit moment in verzuim en ben de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

 7. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten.

 8. Indien hetgeen in het vorige lid zich voordoet, heeft LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE het recht de kosten die dit met zich meebrengt, naar jou door te voeren. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op jou worden verhaald.

 9. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 10. Bij bestaande klanten kan LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel wat dus inhoudt dat er andere voorwaarden aan de betaling kunnen worden gesteld.

11. Overmacht

 1. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting jou als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 2. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 3. Als LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien van toepassing. Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 4. In geval van overmacht zal LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE zich naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing, zoals bijvoorbeeld het inzetten van een (back-up) fotograaf.

12. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)

 1. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;

  1. een verzoek tot faillissement;

  2. (voorlopige) surseance/uitstel van betaling;

  3. of schuldsanering;

wordt ingediend, zonder enige verplichting aan de kant van LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

 1. Jij hebt voorts het recht de opdracht in de in dit artikel bepaalde omstandigheden te annuleren of afspraken te verzetten.

 2. Annuleren of verzetten kan enkel schriftelijk of per email en in onderling.

 3. Annulering is een feit als LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

 4. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE heeft bij voorafgaande annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit:
  - Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: het bedrag van aanbetaling;
  - Tussen de 2 weken en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 25% annuleringskosten.

- Tussen 1 dag en 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
- Op de dag zelf (vanaf 24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.

 1. Voor het kopen van een ticket of het bijwonen/volgen van bijvoorbeeld events en workshops gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:
  Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan ticket voor een nieuwe datum).

 2. Voor het vergeten van afspraken heeft LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.

 3. Verzetten van afspraken is eenmaal mogelijk minstens 24 uur voorafgaand aan de betreffende afspraak.

 4. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.

13.Herroepingsrecht en uitsluiting herroepingsrecht

Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten.

Bij levering van (digitale) producten:

 1. Bij de aankoop van producten op afstand heb je normaliter de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande de dag van ontvangst.

 2. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE kan het herroepingsrecht echter onder bepaalde voorwaarden uitsluiten.

 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts:

 1. voor te leveren (online) producten waarvan de digitale inhoud niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van jou en je hebt verklaard dat je daarmee afstand doet van et recht van herroeping;

 2. er sprake is van maatwerk, te weten gespecificeerde vervaardigde zaken die zijn gemaakt op basis van jouw individuele keuze of jouw eigen beslissing (denk aan het leveren van een fotoalbum).

 

Bij levering van diensten:
 

 1. Bij de aankoop van diensten door middel van koop op afstand, heb je normaliter de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande na de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE kan het herroepingsrecht echter onder bepaalde voorwaarden uitsluiten.

 3. De uitsluiting van dit herroepingsrecht geldt, indien:

- de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de opdrachtgever; en
- de opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

14. Aansprakelijkheid

 1. Alvorens je überhaupt tot een claim overgaat, dien je met LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE in overleg te treden om tot een oplossing te komen.

 2. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE is uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, toerekenbare, directe schade.

 3. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld.

 4. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE aansprakelijk tot de factuurwaarde van de opdracht.

 5. Aansprakelijkheid van LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vertragingsschade, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 6. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE kan niet aansprakelijk worden gehouden:

 • Als jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;

 • Door jouw handelen of nalaten;

 • Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;

 • Tekortkomingen van derden, waaronder leveranciers. Je vrijwaart LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE hiervoor.

 1. Behalve in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE, is de aansprakelijkheid van LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE tot de vergoeding van LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE voor de opdracht beperkt, althans tot dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 2. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek).

 3. Is LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst (wanprestatie), dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

15. Klachten

 1. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE doet haar best om het te voorkomen maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE, dan ben je verplicht deze klacht binnen 7 dagen na constatering schriftelijk in te dienen bij LUSIA GÜNTHER.

 2. Als LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE oordeelt dat de klacht gegrond is, zal LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE dit naar beste kunnen proberen te verhelpen.

 3. Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

 4. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

16. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.

 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 3.  De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
  - LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
  - de informatie algemeen bekend wordt;
  - LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

 4. Persoonsgegevens die LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de AVG.

17. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

 1. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.

 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE.

 

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.

 2. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE gaat ervan uit dat het nooit tot een geschil komt, maar mocht dit toch gebeuren dan zullen partijen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

 3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. LUSIA GÜNTHER FOTOGRAFIE behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.

 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers.

bottom of page